Welpen/ Puppies

A-Wurf/ A-Litter


D-Wurf/ D-Litter


G-Wurf/ G-Litter


J-Wurf/ J-Litter

B-Wurf/ B-Litter


E-Wurf/ E-Litter


H-Wurf/ H-Litter


K- Wurf/ K-Litter

C-Wurf/ C-Litter


F-Wurf/ F-Litter


I-Wurf/ I-Litter


L- Wurf/ L- Litter